THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 5 – TUẦN CHẴN

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 5 – TUẦN CHẴN

Trư­­ờng TH: Nam Giang                                      THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 5 Năm học 2017 – 2018 (Thực hiện từ tuần 6)         TUẦN CHẴN   Thứ Buổi  Tiết 5AĐ/C ĐThuỷ 5BĐ/C Liên 5CĐ/C Yến 5DĐ/ C Giang 5EĐ/…
THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 5 – TUẦN LẺ

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 5 – TUẦN LẺ

Trư­­ờng TH: Nam Giang                                      THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 5 Năm học 2017 – 2018 (Thực hiện từ tuần 7)        TUẦN LẺ   Thứ Buổi  Tiết 5AĐ/C ĐThuỷ 5BĐ/C Liên 5CĐ/C Yến
THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 4 – TUẦN CHẴN

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 4 – TUẦN CHẴN

Trư­­ờng TH: Nam Giang                                              THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 4 Năm học 2017  – 2018  (Thực hiện từ tuần 3)    TUẦN CHẴN   Thứ Buổi  Tiết 4AĐ/C Lê Thủy 4BĐ/C  Tới 4CĐ/C  Ngần 4DĐ/C…
THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 4 – TUẦN LẺ

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 4 – TUẦN LẺ

Trư­­ờng TH: Nam Giang                                              THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 4 Năm học 2017  – 2018  (Thực hiện từ tuần 3)    TUẦN LẺ Thứ Buổi  Tiết 4AĐ/C Lê Thủy 4BĐ/C  Tới 4CĐ/C  Ngần 4DĐ/C…
THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 3 – TUẦN CHẴN

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 3 – TUẦN CHẴN

Tr­­ường TH: Nam Giang                                THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 3 Năm học 2017– 2018 (Thực hiện từ  tuần 6)         TUẦN CHẴN   Thứ Buổi  Tiết 3AĐ/C Vũ thủy 3BĐ/C  Hoa 3CĐ/CNgõn 3DĐ/C  Hiền Ghi chú
THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 3 –  TUẦN LẺ

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 3 – TUẦN LẺ

Tr­­ường TH: Nam Giang                                THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 3 Năm học 2017– 2018 (Thực hiện từ  tuần 7)         TUẦN LẺ Thứ Buổi  Tiết 3AĐ/C Vũ thủy 3BĐ/C  Hoa 3CĐ/CNgõn 3DĐ/C  Hiền Ghi chú
THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 2 – TUẦN CHẴN

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 2 – TUẦN CHẴN

Trư­­ờng TH: Nam Giang                               THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 2 Năm học 2017 – 2018 (Thực hiện từ  tuần 6)    TUẦN CHẴN Thứ Buổi  Tiết 2AĐ/C Lan 2BĐ/C Dung 2CĐ/C Tỳ 2DĐ/C Thêu 2EĐ/C  Huyền…
THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 2 – TUẦN LẺ

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 2 – TUẦN LẺ

Trư­­ờng TH: Nam Giang                               THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 2 Năm học 2017 – 2018 (Thực hiện từ  tuần 7)    TUẦN LẺ Thứ Buổi Tiết 2A Đ/C Lan 2B Đ/C Dung 2C Đ/C Tú 2D Đ/C Thêu 2E Đ/C Ng…
THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 1 – TUẦN CHẴN

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 1 – TUẦN CHẴN

Tr­­ường TH: Nam Giang                                           THỜI KHOÁ BIỂU LỚP 1 Năm học 2017  –  2018 (Thực hiện từ  tuần 6)       TUẦN CHẴN   Thứ Buổi   Tiết 1AĐ /C Bình 1BĐ /CHuyền 1CĐ…